උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 

උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික සදහා Login වෙන්න. 

ඔබගේ (user name & Password ) අතුලත් කරන්න.. දැනට ඔබට user Name , password  නැත්නම් 0718123720 

අමතා ලබා ගන්න.