සියලුම පාඩම් සදහා ඔබගේ මුර පදය (password)  යොදා site එක තුලට යන්න. තවමත් ඔබට මුරපදයක් නැත්නම්  පාසලේ ඉ පුස්තකාලයෙන් ලබා ගන්න.