නදිංග කුමාරසිරි - 

ජාතික පාසල් ආචාර්යය සහ තාක්ෂණවේදය පිළිතුරුපත් සමික්ෂක