සිසුන් ගේ පහසුව පිනිස  උසස් පෙළ 2021සහ 2022 සිසුන්ගේ සියලුම දෙසැම්බර් මස සිදුකරනු ලබන පාඩම් මෙහි ඇතුලත් කරනු  ඇත.