තාක්ෂණ පාසල -මග්ගොන  Available courses

  ඕනෑම ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට පළමුව ඒ සදහා වන වියදම ඇස්තමේන්තු කර ගත යුතු වේ. මේ සදහා ව්‍යාපෘතියේ ඒ ඒ වැඩ කොටස් සදහා වන වියදම වෙන් වෙන් වශයෙන් ගණන් බැලිය යුතුය. මෙමගින් යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ සැලැස්ම සදහා වෙන් කරන ලද පිරිවැයට අනුකුලව සකසා ගැනීමට, සේවායෝජකයා හට අවස්ථාව සලසා දෙයි. ව්‍යාපෘතිය සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරා ගැනීමේදී ත් ඔහුට ගෙවීම් කිරීමේදී ත් මෙසේ වෙන් වෙන් වශයෙන් වැඩ කොටස් මැන ගැනීම වැදගත් වේ. ඒ සදහා මුලික දැණුමක් ලබා දීම මෙම නිපුණතාවේ අපේක්ෂාවයි. 
  මෙම අන්තර්ජාල ඉගෙනුම ඔබට ඒ සදහා සක්‍රියව දායක වේ යැයි සිතමි.  

  මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට ප්‍රථම කෙටි ප්‍රශ්ණ 1000 ක විවරණයක් සමග  ඔබව විභාගයට සුදානම් කිරීම. 

  උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 

  උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික සදහා Login වෙන්න. 

  ඔබගේ (user name & Password ) අතුලත් කරන්න.. දැනට ඔබට user Name , password  නැත්නම් 0718123720 

  අමතා ලබා ගන්න. 


  නදිංග කුමාරසිරි - 

  ජාතික පාසල් ආචාර්යය සහ තාක්ෂණවේදය පිළිතුරුපත් සමික්ෂක 


  Courses