ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය

අපගේ  අරමුණඃ 


පුද්ගලයාගේ සහ ජාතියේ ජීව ගුණය වැඩි දියුණු කෙරෙන සහ ශ්‍රි ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා දායක වන ථලදායි කාර්යයන් සදහා අධ්‍යාපනය තුළින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම. 

 සහ

ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන ලෝකයක් තුළ සිදුවන වෙනස්කම් අනුව හැඩගැස්වීම සහ ඒවා පාලනය කර ගැනීමට පුද්ගලයන් සුදානම් කිරීම සහ සංකීර්ණ හා අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම.  Available courses

  නිපුණතාවයයි අනාගතය

  ඔබගේ ජුනි මස පන්ති චල සටහන් වීඩියෝ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව 

  උසස් පෙළ 2022 සියලු පසුගිය පාඩම් වල සජීවී වෙබිනා මෙහිදී ලබා ගත හැක


  Past papers Discussion 

   මෙහි දී ඔබට විෂය ට අදාල පොත් පත්  වල ඉ කොපි පරිශීලනය කල හැක . 

  The 12 Most Impactful Books to Read in 2018 | Inc.com

  මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වන දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ප්‍රශ්ණ පත්‍ර මාලාව. 

  මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට ප්‍රථම කෙටි ප්‍රශ්ණ 1000 ක විවරණයක් සමග  ඔබව විභාගයට සුදානම් කිරීම. 

  අපගේ පන්ති සදහා නිවසේ සිටම සම්බන්ධ වන දරුවන්ට අවශ්‍ය සටහන්, ප්‍රශ්ණ පත්‍ර, පිළිතුරු ඇගයීම් කටයුතු  සහ ලකුණු ලබා දීම සදහා මෙම වෙබ් අඩවිය සකස් කර ඇත. ශ්‍රි ලාංකික ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ඉන් ප්‍රයෝජන ලබා ගනු ඇතැයි අපි බලාපෙරොත්තු වෙමු. 

   

  මග්ගොන තාක්ෂණ පාසලේ දුරසස්ථ අධ්‍යාපන පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වී සිටින ඔබව වඩාත් හොදින් විභාගයට හුරු කරවීම සදහා මෙම ප්‍රශ්ණ පත්‍ර  සාකච්චාව ඔබ වෙත ලබා දෙනු ලැබේ. 

  සෑම වාර විභාගයකට පෙරම මෙම ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සියල්ල නැවත නැවත අධ්‍යනය කර විභාගයට ඉදිරිපත් වන්න. 

  මෙහි ඇති ගැටලු නැවත ගුරුවරයා සමග සාකච්චා කල යුතු යැයි හැගෙන ඕනැම අවස්ථාවක මා හට WhatsApp Group එක හරහා ඒ බව දැනුවත් කරන්න. 

  එවිට ඊට ආසන්නම පන්තියේ ඒ පිළිබදව සාකච්චා කල හැක. 

  මෙම ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්චාවෙන් ඔබ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනු ඇතැයි මා සිතනවා.   අසෝක සර් Technology School.Maggona. 


  Technology school amila

  උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය සිසුන් සදහා වසර 2 ක සිද්ධාංත පන්ති මාලාව. 

  දේශක - අමිල ප්‍රසාද්

  තාක්ෂණ පාසල 

  මග්ගොන .